REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA „WirDance” JANUSZ SZCZEPANIAK

 

JAKIMI ZASADAMI KIERUJEMY SIĘ W SZKOLE TAŃCA WIRDANCE

 

§ 1 ZASADY OGÓLNE

1. Zapisanie się na zajęcia oznacza akceptację wszystkich zasad działania Szkoły Tańca „WirDance” przez uczestnika zajęć lub jego rodzica/opiekuna.

2. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Szkoła Tańca nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki Uczestników zajęć.

3. Szkoła Tańca i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich do miejsca zajęć oraz ze szkoły tańca do domu.

4. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Szkoła Tańca nie ponosi odpowiedzialności ( pozostawione rzeczy przetrzymywane są do miesiąca ). 

5. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Szkoły Tańca, oraz terenu na której znajduje się szkoła. Uczestnicy zobowiązani są do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

6. Szkoła może wykorzystać materiały filmowe i zdjęcia wykonane podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych.

 

§ 2 WYSOKOŚĆ OPŁAT I SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Wysokość opłat oraz zasady korzystania z promocji podane są w Cenniku Szkoły Tańca

2. Składki miesięczne opłacamy do 10 – go każdego miesiąca. Są to opłaty stałe.

3. Opłat za zajęcia można dokonać gotówką lub przelewem na konto Szkoły Tańca.

Numer konta: Ing bank 38105017221000002323853867

 

§ 3 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ

1. Na terenie obiektu w którym odbywają się zajęcia nie palimy papierosów i nie pijemy alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

2. Na salę taneczną wchodzimy tylko w czystym obuwiu zamiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów).

3. Zdjęcia i nagrania prywatne na terenie i na zajęciach szkoły tańca wykonujemy po uzgodnieniu z właścicielem szkoły lub osobą prowadzącą zajęcia.

4. W wyjątkowych przypadkach szkoła tańca może odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej www.wirdance.pl lub na tablicy ogłoszeń lub telefonicznie

5. W momencie kiedy, liczba uczestników danej grupy jest mniejsza niż ustalona przez organizatora (10 osób), Szkoła Tańca może zlikwidować taką grupę lub połączyć ją z inną grupą o takim samym profilu.

6. W czasie zajęć stosujemy się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

7. Na zajęcia przychodzimy punktualnie, gdyż pierwsze minuty spotkania przeznaczone są na rozgrzewkę, która przygotowuje nas do wysiłku i zapobiega kontuzjom.

8. Na zajęciach tanecznych stykamy się z różnym natężeniem i głośnością dźwięku. Jeżeli odczuwamy dyskomfort (dźwięk utrudnia nam korzystanie z zajęć), informujemy o tym osobę prowadzącą zajęcia.

9. Na zajęciach tanecznych prowadzący zajęcia oraz uczestnicy zajęć okazują sobie wzajemny szacunek. Ograniczamy rozmowy prywatne i wyciszamy telefony komórkowe.

10. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, których zachowanie przeszkadza innym uczestnikom zajęć lub zagraża bezpieczeństwu osób  i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.

 

§ 4 ZALECENIA:

1. Uczestniczymy regularnie w zajęciach na które się zapisaliśmy. 

2. Dla dobrego przepływu informacji, powiadamiamy szkołę o zmianie swoich danych, takich jak: adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy.

3. Informujemy właściciela szkoły tańca o występach, pokazach, konkursach, zawodach, warsztatach, szkoleniach itp., organizowanych poza siedzibą szkoły.

4. Zgłaszamy do trenera/instruktora wnioski dotyczące działania i rozwoju szkoły.

5. Bierzemy aktywny udział w organizowaniu imprez inicjowanych przez szkołę.

6. Czytamy bieżące informacje na tablicy ogłoszeń w Szkole Tańca i na stronie internetowej www.wirdance.pl) oraz dostosowywania się do nich.

7. Utrzymujemy czystość w miejscu odbywania się zajęć, w szatniach i na korytarzach.

 

§ 5 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W ZAJECIACH TANECZNYCH

1. Ze względów organizacyjnych, prosimy uczestników zajęć o zgłaszanie rezygnacji  z uczestnictwa w zajęciach z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

2. Osoby które są nieobecne na zajęciach lub rezygnują z zajęć z przyczyn niezależnych od Szkoły Tańca nie otrzymują zwrotu dokonanych opłat oraz nie mają możliwości przeniesienia opłat na inny termin.

 

Wszystkie sprawy nie ujęte w powyższych zasadach są rozpatrywane/wprowadzane w życie przez właściciela szkoły.


SIERPIEŃ 2023
15 sierpień - SZKOŁA NIECZYNNA - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Święto Wojska Polskiego

LISTOPAD 2023
1 listopad - SZKOŁA NIECZYNNA - Wszystkich Świętych
11 listopad - SZKOŁA NIECZYNNA -Święto Niepodległości

GRUDZIEŃ 2023
23 grudzień 2023 - 1 styczeń 2024 - SZKOŁA NIECZYNNA - zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ 2024
01 styczeń 2024 - SZKOŁA NIECZYNNA - nowy rok
6 styczeń 2024 - SZKOŁA NIECZYNNA - Trzech Króli

LUTY 2024
12 - 17 luty – półkolonia

19 – 24 luty – zajęcia odrobione w pierwszym tygodni ferii (DOTYCZY: dzieci i młodzież)

MARZEC 2024
28 marzec - 2 kwiecień - SZKOŁA NIECZYNNA - wiosenna przerwa świąteczna

KWIECIEŃ 2024
1-2 kwiecień - SZKOŁA NIECZYNNA - wiosenna przerwa świąteczna

MAJ 2024
1 - 4 maj - SZKOŁA NIECZYNNA - majówka
30 maj - SZKOŁA NIECZYNNA - Boże Ciało

 


Top